Mbrojtja e privatësisë

 

·         Toner&Toner disponon mjetet informatike për përpunimin e të dhënave të Klientëve potenciale dhe të blerjeve në rrugë elektronike, dhe në këtë kuadër kryen grumbullimin dhe përpunimin e të dhënave personale, në kuptimin e Ligjit 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

 

·         Mbrojtja e privatësisë dhe të dhënave personale janë çështje të një rëndësie të veçantë dhe Toner&Toner është i përkushtuar të zbatojë rigorozisht të gjithë kuadrin ligjor në mbrojtje dhe respektim të tyre, veçanërisht Ligjin 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” si dhe aktet nënligjore përkatëse.

 

 

·         Qëllimi kryesor i përpunimit të të dhënave personale është sigurimi i dorëzimit të rregullt të porosive të kryera nëpërmjet faqes së internetit të Toner&Toner, përmirësimi i cilësisë së shërbimit, komunikimi i informacioneve në lidhje me porositë e kryera dhe ofertat e Toner&Toner që mund t’i interesojnë Klientit dhe që mund t’i pergjigjen sa më mirë pritshmërive të tij. Toner&Toner merr pëlqimin paraprak të Klientit në lidhje me komunikimin e ofertave promocionale në numrin e telefonit personal të Klientit. Klienti ka të drejtë në çdo kohë dhe pa pagesë të refuzojë komunikimin e ofertave promocionale nga ana e Toner&Toner.

 

·         Të dhënat personale ruhen nga Toner&Toner për përdorimin e shërbimit dhe mund t’i komunikohen partnerëve tregtare të Toner&Toner, vetëm me miratimin paraprak të Klientit. Toner&Toner ruan të drejtën e transferimit të të dhënave vetëm te nënkontraktorët e tij, në përputhje me dispozitat e legjislacionit në fuqi për transferimin e të dhënave personale dhe hyn në marrëdhënie kontraktore me këta nënkontraktorë për sigurimin dhe marrjen e të gjitha masave të sigurisë për mbrojtjen e të dhënave personale dhe ruajtjen e konfidencialitetit të tyre.

 

 

·         Nëse Klienti mendon ose dyshon se llogaria e tij është në rrezik, Toner&Toner duhet të njoftohet menjëherë.

 

·         Në përputhje me kuadrin ligjor, Klienti ka të drejtën e aksesit, korrigjimit, fshirjes të të dhënave të tij personale ose kundërshtimit të përpunimit të tyre. Klienti mund të ushtrojë këto të drejta në çdo kohë duke iu drejtuar Toner&Toner me shkrim në adresën: Njesia Bashkiake nr.7, Rruga Muhamet Gjollesha, Qendra Tregtare Ring, Shkalla 2, Kati 6 ose me e-mail: vilma-yzo@tonerandtoner.al

www.TonerandToner.al i përket Shoqërisë Toner&Toner është i eCommerce Albania shpk
Zyra Operative
Rruga Vangjel Noti, Pallati Gintash 13, Blloku 3, Kodi Postar 1001, Laprake, Tirana, Shqipëri
Zyra Qendrore
eCommerce Albania shpk, Rruga Justin Godard 3, 2001 Durres (Shqipëri)
Nuis L91722502P
Markat e cituara i përkasin pronarëve të tyre. Fotot dhe imazhet përdoren vetëm me qëllim ilustrues. Çmimet dhe kushtet e përgjithshme mund të ndryshojnë