Kushtet e përgjithshme për blerje në rrugë elektronike

1.     ZBATIMI I KUSHTEVE TË PËRGJITHSHME

·         Këto kushte të përgjithshme për blerje në rrugë elektronike (“Kushtet e Përgjithshme”) rregullojnë të gjitha marrëdhëniet ndërmjet shoqërisë Toner&Toner me numër unik identifikimi (NIPT) IT  06726280727 , me seli në adresën: Njesia Bashkiake nr.7, Rruga Muhamet Gjollesha, Qendra Tregtare Ring, Shkalla 2, Kati 6 Tirane (“Toner&Toner” ose “Ne”), dhe klientëve që dëshirojnë të kryejnë porosi nëpërmjet faqes së internetit www.tonerandtoner.al (“Klientët” ose “Ju”).

 

·         Duke kryer porosi dhe duke bërë blerje në rrugë elektronike nëpërmjet faqes së internetit www.tonerandtoner.al, ju pranoni pa asnjë rezervë të gjitha Kushtet e Përgjithshme.

 

 

·         Këto Kushte të Përgjithshme zbatohen për të gjitha shitjet nëpërmjet faqes së internetit të Toner&Toner, qoftë nëse produktet dorëzohen në adresën e përcaktuar nga Klienti, qoftë nëse ato tërhiqen pranë një pike shitjeje Toner&Toner Point.

 

·         Toner&Toner rezervon të drejtën të ndryshojë dhe përditësojë Kushtet e Pergjithshme në çdo moment. Kushtet e Pergjithshme të ndryshuara/përditësuara do të publikohen KËTU. Këto ndryshime/përditësime nuk do të zbatohen për porosi të kryera para datës së publikimit.

 

 

·         Toner&Toner nuk mban përgjegjësi për viruset kompjuterike që mund të ketë faqja e internetit. Klienti merr përsipër të përdorë pajisjet dhe programet e duhura për t’u mbrojtur nga sulme të jashtme (viruse, site të ndryshme etj.) për të kryer blerje në mënyrë elektronike.

 

·         Toner&Toner mund të përfundojë ofrimin e blerjeve në rrugë elektronike ose aksesin tuaj në faqen e saj, për shkak të shkeljes së këtyre Kushteve dhe Afateve nga ana juaj, ose për çfarëdo arsye.

 

2.     PRODUKTET

·         Klientët informohen në lidhje me karakteristikat kryesore të produkteve në faqet përshkruese të vetë  produktit. Megjithatë, Klientët kanë detyrimin të njihen me mënyrën e përdorimit apo çdo informacion tjetër që shoqëron produktet e dorëzuara ose të vendosur mbi produktin ose mbi ambalazhin e tij, të tilla si udhëzimet e përdorimit.

 

·         Interneti ofron një përvojë të ndryshme blerjeje nga blerja në dyqan. Klienti duhet të jetë në dijeni për ngjyrat e produkteve, përmasat dhe format e çdo produkti. Fotografitë që ilustrojnë produktet, në mbështetje të tekstit, nuk përfshihen në marrëdhënien kontraktore ndërmjet Toner&Toner dhe Klientit. Toner&Toner nuk mban asnjë përgjegjësi në rast të ndonjë gabimi në ilustrimin e produktit.

 

 

·         Toner&Toner garanton disponueshmërinë e çdo produkti të publikuar në faqen e internetit. Disponueshmëria e produkteve i korrespondon disponueshmërisë reale në magazinë. Sigla “i disponueshëm” i korrespondon produkteve të gatshme për dërgesë brenda 7 ditësh. Produktet me siglën “të padisponueshëm” mund të blihen dhe të dërgohen brenda 21 ditësh. Në rast vonese të mëtejshme Toner&Toner rimburson shumën e paguar në paradhënie.

 

3.     KRYERJA E POROSISË

·         Për të kryer blerje në rrugë elektronike, Klienti duhet të jetë mbi moshën 18 vjeç dhe me zotësi të plotë për të vepruar.

 

·         Klienti kryen porosinë nëpërmjet procedurës së përshkruar në faqen e internetit dhe konfirmon përmbledhjen e detajuar të porosisë, e cila përmban të dhëna mbi produktin e porositur, çmimin total të produktit, i cili përshin edhe koston e dorëzimit të produktit.

 

 

·         Për kryerjen e porosisë, Klienti detyrohet të japë të dhëna të vërteta dhe të sakta, të detyrueshme për identifikimin e tij.

 

·         Gjatë kryerjes së porosisë së parë dhe/ose gjatë regjistrimit të tij në faqen e internetit të Toner&Toner Klienti duhet të japë emrin, mbiemrin, adresën e tij elektronike, si dhe fjalëkalimin e tij.

 

 

·         Fjalëkalimi është personal dhe duhet të ruhet sekret nga Klienti.

 

·         Për çdo vizitë në faqen e internetit, Klienti do të ketë akses në të dhënat e tij personale në hapësirën e Klientit, ose në rast se do të kryejë një porosi, Klienti duhet të identifikohet paraprakisht nëpërmjet emrit të përdoruesit dhe fjalëkalimit, duke patur parasysh se fjalëkalimi nuk shërben për kryerjen e pagesave.

 

 

·         Informacionet e regjistruara nga sistemi i Toner&Toner shërbejnë si provë të komunikimeve, porosive dhe pagesave të kryera ndërmjet Toner&Toner dhe Klientëve. Verifikimi i të dhënave të Klientit dhe dhënia prej tij e numrit të kartës bankare përbëjnë nënshkrim dhe pranim të shprehur të të gjitha transaksioneve të kryera në faqen e internetit të Toner&Toner.

·         Toner&Toner nuk mban përgjegjësi për mosfunksionimin e faqes së internetit, që mund të vonojë ose të mos lejojë kryerjen e porosive në rrugë elektronike, për shkak të ngjarjeve përtej kontrollit të arsyeshëm të Toner&Toner, të tilla si ngjarje të forcës madhore.

 

4.    ÇMIMI

·         Çmimet e përcaktura në faqen e internetit të Toner&Toner janë çmimet neto pa TVSH. Çmimet e përcaktura për produktet nuk përfshijnë kostot e dërgimit që janë në përgjegjësinë e Klientit që zgjedh dorëzimin e produkteve në adresën e përcaktuar prej tij.

 

·         Në rast gabimi në shkrim në lidhje me çmimet, fotot, përshkrimet, kodet apo gjithçka tjetër lidhur me një apo disa produkte, Toner&Toner do t’ia njoftojë gabimin Klientit, do të anullojë porosinë e produktit apo produkteve përkatëse dhe do të rimbursojë shumën e paguar në paradhënie.

 

 

·         Toner&Toner ka të drejtë të ndryshojë çmimet në çdo kohë.

 

·         Për çdo dërgesë krijohet fatura ose kuponi përkatës të cilët shërbejnë, në rast se aplikohet, si garanci blerjeje dhe do të dërgohen së bashku me mallin e porositur.

 

5.    KOSTOT E DËRGIMIT

·         Kostot e dërgimit dhe mënyrat e dërgimit janë të përshkruara në faqen e internetit në momentin e blerjes. Në rast gabimi (adresa, çmimi, pesha, etc) porosia do të anullohet.

 

·         Kostoja e dërgesës është e njëjtë dhe nuk varet nga pesha, sasia e destinacioni.

 

 

·         Kostot e dërgimit të produkteve përcaktohen gjatë kryerjes së porosisë në faqen e internetit të Toner&Toner.

 

6.     KONFIRMIMI I POROSISË

·         Pas kryerjes së porosisë, Toner&Toner i konfirmon klientit marrjen e porosisë nëpërmjet caktimit të numrit të porosisë. Klienti do të marrë një email, i cili konfirmon blerjen në rrugë elektronike dhe përmban informacionin mbi produktin, sasinë, çmimin dhe numrin e porosisë, mënyrat e pagesës dhe të dërgimit.

 

·         Porosia e Klientit do të konsiderohet e pranuar vetëm pas konfirmimit të saj nga Toner&Toner.

·         Në rast nevoje të preventivëve të personalizuar ose të produkteve të veçanta jashtë katalogut mund të drejtoheni tek faqja KONTAKTO, ose të shkruani në adresën e-mail: vilma-yzo@tonerandtoner.al

 

·         Porosia e Klientit mund të anullohet nga Toner&Toner për çdo arsye, veçanërisht në rast mungese të informacionit të detyrueshëm për dërgesën e porosisë. Toner&Toner informon Klientin përkatësisht.

 

7.    KRYERJA E PAGESËS

·         Çmimi i produkteve dhe kostot e dërgimit do të paguhen nga Klienti në momentin e kryerjes së porosisë në rrugë elektronike.

 

·         Klienti mund të kryejë pagesën me:

Gjithe Kartat e kreditit të pranuara nga Paypal

PayPal

Pagesë në paradhënie në llogarinë bankare

 

·         Në rast se Toner&Toner gjendet në pamundësi për të përmbushur një pjesë të porosisë së Klientit, pagesës së Klientit do t’i zbritet çmimi i produkteve të padërguara dhe kostot përkatëse të dërgimit.

 

 

8.    ANULLIMI I POROSISË

·         Klienti ka të drejtë të anullojë porosinë e tij deri në momentin e dërgimit. Më pas aplikohet e drejta e heqjes dorë nga kontrata - kthimi i produkteve shpjeguar në Piken 9.  Anullimi i porosisë nga ana e Klientit mund të kryhet duke shkruar në adresën e-mail: vilma-yzo@tonerandtoner.al

 

 

9.    HEQJA DORË NGA KONTRATA – KTHIM I PRODUKTEVE

·         Në zbatim të Nenit 37 te Ligjit 9902, datë 17.04.2008 “Për Mbrojtjen e Konsumatorëve”, Klienti ka të drejtë të heqë dorë nga kontrata pa penalizim dhe pa dhënë arsye, brenda nje afati prej 14 ditësh kalendarike nga data e dorëzimit të produkteve të porositura.

 

·         Produkti duhet të kthehet në adresën e përcaktuar nga Toner&Toner, me paketimin dhe ambalazhimin e tij, të mos jetë përdorur dhe të shoqërohet me të gjithë aksesorët, udhëzimet e përdorimit, dokumentat që vërtetojnë blerjen në rrugë elektronike.

 

 

·         Produktet e kthyera të mangëta, të dëmtuara, të përdorura ose të ndotura nuk mund të pranohen nga Toner&Toner. 

 

·         Klientit do t’i rimbursohet çmimi i produktit. Kostot e kthimit të produktit të kthyer janë në ngarkim të Klientit. Rimbursimi do të kryhet përmes pagesës në llogarinë bankare të klientit.

 

10.    MBROJTJA E PRIVATËSISË

·         Toner&Toner disponon mjetet informatike për përpunimin e të dhënave të Klientëve potenciale dhe të blerjeve në rrugë elektronike, dhe në këtë kuadër kryen grumbullimin dhe përpunimin e të dhënave personale, në kuptimin e Ligjit 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

 

·         Mbrojtja e privatësisë dhe të dhënave personale janë çështje të një rëndësie të veçantë dhe Toner&Toner është i përkushtuar të zbatojë rigorozisht të gjithë kuadrin ligjor në mbrojtje dhe respektim të tyre, veçanërisht Ligjin 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” si dhe aktet nënligjore përkatëse.

 

 

·         Qëllimi kryesor i përpunimit të të dhënave personale është sigurimi i dorëzimit të rregullt të porosive të kryera nëpërmjet faqes së internetit të Toner&Toner, përmirësimi i cilësisë së shërbimit, komunikimi i informacioneve në lidhje me porositë e kryera dhe ofertat e Toner&Toner që mund t’i interesojnë Klientit dhe që mund t’i pergjigjen sa më mirë pritshmërive të tij. Toner&Toner merr pëlqimin paraprak të Klientit në lidhje me komunikimin e ofertave promocionale në numrin e telefonit personal të Klientit. Klienti ka të drejtë në çdo kohë dhe pa pagesë të refuzojë komunikimin e ofertave promocionale nga ana e Toner&Toner.

 

·         Të dhënat personale ruhen nga Toner&Toner për përdorimin e shërbimit dhe mund t’i komunikohen partnerëve tregtare të Toner&Toner, vetëm me miratimin paraprak të Klientit. Toner&Toner ruan të drejtën e transferimit të të dhënave vetëm te nënkontraktorët e tij, në përputhje me dispozitat e legjislacionit në fuqi për transferimin e të dhënave personale dhe hyn në marrëdhënie kontraktore me këta nënkontraktorë për sigurimin dhe marrjen e të gjitha masave të sigurisë për mbrojtjen e të dhënave personale dhe ruajtjen e konfidencialitetit të tyre.

 

 

·         Nëse Klienti mendon ose dyshon se llogaria e tij është në rrezik, Toner&Toner duhet të njoftohet menjëherë.

 

·         Në përputhje me kuadrin ligjor, Klienti ka të drejtën e aksesit, korrigjimit, fshirjes të të dhënave të tij personale ose kundërshtimit të përpunimit të tyre. Klienti mund të ushtrojë këto të drejta në çdo kohë duke iu drejtuar Toner&Toner me shkrim në adresën: Njesia Bashkiake nr.7, Rruga Muhamet Gjollesha, Qendra Tregtare Ring, Shkalla 2, Kati 6 Tirane ose me e-mail: vilma-yzo@tonerandtoner.al

 

 

 

11.     SHËRBIMI I KLIENTIT 

·         Per cdo dyshim, medyshje, nevoje kontaktoni ne adresen e-mail: vilma-yzo@tonerandtoner.al

 

12.    TË DREJTAT E PRONËSISË INTELEKTUALE 

·         Markat e cituara i përkasin pronarëve të tyre. Fotot dhe imazhet përdoren me qëllim ilustrues. Marka Toner&Toner është një markë e rregjistruar.

 

13.    LIGJI I ZBATUESHEM DHE JURIDIKSIONI 

·         Këto Kushte të Përgjithshme rregullohen dhe interpretohen në përputhje me legjislacionin e Republikës së Shqipërisë.

 

·         Mosmarrëveshjet ndërmjet Toner&Toner dhe Klientit në lidhje me zbatimin e këtyre Kushteve të Përgjithshme, do të zgjidhjen nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

www.TonerandToner.al i përket Shoqërisë Toner&Toner është i eCommerce Albania shpk
Zyra Operative
Rruga Vangjel Noti, Pallati Gintash 13, Blloku 3, Kodi Postar 1001, Laprake, Tirana, Shqipëri
Zyra Qendrore
eCommerce Albania shpk, Rruga Justin Godard 3, 2001 Durres (Shqipëri)
Nuis L91722502P
Markat e cituara i përkasin pronarëve të tyre. Fotot dhe imazhet përdoren vetëm me qëllim ilustrues. Çmimet dhe kushtet e përgjithshme mund të ndryshojnë